NGHI THỨC PHÓNG SANH

Dương chi tịnh thủy, Biến sái tam-thiên, Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên, Pháp-giới quảng tăng diên, Diệt tội tiêu khiên, Hỏa-diệm hóa hồng-liên.
Nam-mô Thanh-Lương-Địa Bồ-tát.(3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI
(Toàn thể đại chúng đều tụng)
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. "Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha". (3 lần)

Nam-mô thường-trụ thập phương Phật,
Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp,
Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng,
Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-ni Phật,
Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật,
Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,
Nam-mô Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Vương Phật,
Nam-mô Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát.
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát,
Nam-mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát,
Nam-mô Đạo-Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát.

GIẢI NGHIỆP KỆ :
Hữu tình chúng đẳng túc nghiệp đa,
Trí sử kim sanh tạo võng la,
Hạnh ngộ thiện duyên công-đức đại,
Quy-y Tam-bảo tội tiêu ma.
Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)

Thiên giá giá, địa giá giá,
La võng biến tác Phật ca-sa,
Thất bảo Như-Lai phóng sanh kệ:
Tứ đại yết đế hộ phóng tha.
Phi cầm, tẩu thú qui sơn khứ,
Ngư biết hà giải lạc thanh sa.
Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,
Sơn thần thủy tướng hộ phóng tha.
Án linh cảm ứng tóa ha. (3 lần)

PHẬT NGÔN :
Trình đa trưởng thiểu, lưu nhập hoành sanh, cố tri nhữ đẳng, tích dĩ ám tế ngu si, bất tu chánh niệm, Kim đắc vũ mao lâm giới, thọ thủ liệt hình, thủy lục phi không, chủng chủng bất nhứt, hoặc đầu câu thỉ, hoặc nhập võng la, mạng tại đao châm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng thiện sĩ, tài thục (chuộc, cứu) nhữ thân, vạn tử đắc sanh, lai thử thắng địa. Kim thỉnh chư thánh giả nhữ linh thông, nhữ đẳng thủy, lục, không, tánh chúng sanh đầu thành như đương nhứt tâm quy y Tam bảo:

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Quy y Phật lưỡng túc tôn,
Quy y Pháp ly dục tôn
Quy y Tăng chúng trung tôn.
Quy y Phật bất đọa địa ngục,
Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ,
Quy y Tăng bất đọa bàng sanh.
Quy y Phật cảnh,
Quy y Pháp cảnh,
Quy y Tăng cảnh. (3 lần)

SÁM HỐI
Quy y Tam bảo viễn ly tam đồ khổ.
Nhữ đẳng sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhứt thiết chúng đẳng giai sám hối.
Nam mô Cầu sám hối Bồ tát (3 lần).

XƯỚNG:
Nhữ đẳng Phật-tử quy-y Tam-bảo cận sám-hối dĩ, nhữ tội chướng tiêu diệt, trí-huệ khai minh, phát Bồ-Đề tâm, cầu sanh Tây-phương Cực-lạc thế-giới, liên-hoa hóa-sanh, nhập bất thối địa. Hiện tiền đại-chúng vị (thủy, lục, không) tánh chúng-sanh, nhứt tâm niệm Phật.

TỤNG:
A-Di-Đà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang-minh vô đẳng luân,
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang-trung hóa Phật vô-số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.
Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 lần)
Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần)
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần)
Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

BÁT NHÃ TÂM KINH
Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn, Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha.

HỒI HƯỚNG
Phóng-sanh công-đức thù thắng hạnh
Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng vô-lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
Thế thế thường hành Bồ-Tát đạo.
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô-sanh
Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

(Đánh khánh 3 tiếng, xướng):
Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,
Hạnh đắc kim triêu hội chủ gia;
Ngã kim phóng nhữ du du khứ.
Nguyện kỳ tín chủ phúc hà sa.
Nam-mô Trường-Thọ Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

PHỤC NGUYỆN: Đại giáng oai quang, minh gia tế độ, sanh vật hậu thế, tảo phùng chánh pháp, tối chứng vô sanh. Tín chủ hiện tiền sở cầu như ý, sở nguyện tùng tâm, quá vãng vong linh cao siêu thánh cảnh.

PHỔ NGUYỆN: Quốc thái dân an, Gia môn hưng thạnh, quyến thuộc bình an, âm cảnh dương gian, tề thành Phật đạo.

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát diệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha (3 lần).

Bắt đầu vừa thả vừa niệm: Nam Mô A Di Đà Phật
cho đến khi thả hết cá hoàn mãn.

Trở Lại Đầu Trang