CÁCH THỨC ĂN CHAY

Tính theo ngày Âm lịch

Ăn chay là hạnh từ bi của người Phật tử để tránh điều tội ác làm việc nhân từ .  Hãy bố thí cúng dường tu nhơn tích đức và giữ gìn giới luật .  Ấy là dọn sẵn con đường đễ về cõi Tây Phương Tịnh Độ .  Ăn chay đễ tránh các tật bệnh nguy hiểm, giảm bớt sân si, thân tâm an lạc .

Ngày ăn chay không nên dùng sinh mạng các thú vật, thịt cá, tôm cua (con và trứng), cùng ngũ vị tân:  "hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu".

Nhị Trai:
Mỗi tháng hai ngày:  Mồng 1, 15.

Tứ Trai:
Mỗi tháng bốn ngày:  Mồng 1, 14, 15, 30.

Lục Trai:
Mỗi tháng sáu ngày:  Mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30.

Thập Trai:
Mỗi tháng mười ngày:  Mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30.(Nếu tháng thiếu thì kể cả ngày 27) .

Nhứt Ngoạt Trai:
Ăn chay trọn tháng Giêng .

Tam Ngoạt Trai:
Mỗi năm ba tháng:  Tháng Giêng, Tháng Bảy, Tháng mười .

Tứ Ngoạt Trai:
Ăn bốn tháng:Tháng Giêng, Tháng Tư, Tháng Bảy, Tháng mười và tập lần cho đến trường chay là quý nhất.

Đã phát tâm ăn chay, còn niệm Phật trì chú tụng kinh, tham thiền nhập định thì công đức phước báu vô lượng .  Sau khi mạng chung được nhẹ nhàng siêu thoát .

Trích dẫn:
Lịch âm dương đối chiếu - Giáo hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

Trở Lại Đầu Trang