LIÊN TÔNG CHƯ TỔ
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

   


Nguồn:  Trích Mấy Ðiệu Sen Thanh Quyển 1 - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.

Trở Lại Đầu Trang